Lankytojai

Mokyklinio autobuso naudojimas

PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus
2013 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. O-34

ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia tvarka reglamentuojamas Švenčionėlių Mindaugo gimnazijai priklausančio
mokyklinio autobuso naudojimas.

2. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui užtikrina, kad mokyklinis autobusas būtų tinkamai saugomas ir kad nebūtų savavališkai naudojamas.

3. Apie transporto įvykius, kuriuose dalyvavo mokyklinis autobusas, direktoriaus
pavaduotojas ūkiui nedelsiant praneša gimnazijos direktoriui tarnybiniu pranešimu.

II. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS, AUTOBUSO NAUDOJIMAS GIMNAZIJOS
REIKMĖMS

4. Autobuso vairuotojas darbe vadovaujasi gimnazijos direktoriaus patvirtintu Vairuotojo pareigybės aprašymu.

5. Mokyklinis autobusas visų pirma naudojamas pavežti į mokyklą mokinius, gyvenančius toliau kaip trys kilometrai nuo gimnazijos.

6. Autobusų maršrutą nustato Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius gimnazijos teikimu.

7. Autobuso maršruto reisų skaičius nustatomas atsižvelgiant į mokinių skaičių.

8. Patvirtinus maršrutą, gimnazijos direktorius tvirtina važiavimo grafiką, o gimnazijos
socialinis pedagogas informuoja tėvus ir Švenčionėlių progimnazijos socialinį pedagogą.

9. Mokyklinis autobusas taip pat gali būti naudojamas:

9.1. abiturientų vežimui į (iš) brandos egzaminus;

9.2. mokinių vežimui į (iš) rajonines, regionines ir respublikines olimpiadas, konkursus bei varžybas;

9.3. mokinių vežimui į (iš) edukacinius renginius;

9.4. mokyklai skirtų prekių, vadovėlių, inventoriaus vežimui.

10. Mokytojų vežimui į teatrus, ekskursijas, muziejus, apmokant autobuso nuomos išlaidas pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įkainius;

11. Gimnazijos olimpiadų ir konkursų dalyviai vežami gimnazijos direktoriaus įsakymu, o jeigu kelių mokyklų – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus prašymu.

12. Edukacinių renginių tvarką nustato gimnazija.

III. AUTOBUSO NAUDOJIMAS KITOMS REIKMĖMS

13. Gimnazijos autobusas laisvu nuo mokinių pavėžėjimo metu ridos limito ribose
naudojamas viešiesiems poreikiams.

14. Autobuso ridos limitą kiekvienais metais nustato gimnazijos direktorius.

IV. APMOKĖJIMAS

15. Nemokamai autobusas naudojamas 5, 9 ir 11 punkte nurodytais atvejais.

16. 10 ir 13 punktuose nurodytais atvejais mokama pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įkainius.

17. Vežant mokinius į pažintines ekskursijas, viršijus gimnazijos asignavimus, mokama degalų išlaidų kompensacija.

18. Skaičiuojant degalų kainą, direktoriaus pavaduotojas ūkiui pildo autobuso panaudos sutartį, informuoja direktoriaus įsakymu paskirtą lydintį asmenį dėl priskaičiuotos degalų kainos.

19. Gimnazijos direktorius gautus grynus pinigus įneša į banką (ugdymo aplinkos
sąskaitą).

V. NUOMA

20. Jei patenkinami 5, 9 punktuose nurodyti poreikiai, autobusas gali būti nuomojamas.

21. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui sudaro nuomos sutartį.

22. Nuomininkas atsiskaito už autobuso nuomą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įkainius (1,10 Lt/km).

VI. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

23. Asmenys, atsakingi už mokinių vežimo organizavimą gimnazijoje, skiriami direktoriaus įsakymu.
23.1. Mokyklinio autobuso vairuotojai instruktuojami prieš mokslo metų pradžią.
23.2. Mokiniai instruktuojami pirmą mokymosi savaitę.

24. Socialinis pedagogas surenka duomenis apie mokinių poreikį naudotis mokykliniu autobusu. Duomenis pateikia mokyklos administracijai iki rugsėjo 5 dienos.

25. Prieš ekskursijas, išvykas mokinius instruktuoja ekskursijas organizuojantis mokytojas.

26. Naudodamiesi mokyklinio autobuso paslaugomis mokiniai privalo:

26.1. laukti mokyklinio autobuso tik tam skirtose vietose;

26.2. įlipti į mokyklinį autobusą tik vairuotojui leidus;

26.3. išlipti iš mokyklinio autobuso tik jam sustojus;

26.4. klausyti vairuotojo pastabų ir nurodymų, nekalbinti vairuotojo be reikalo;

26.5. autobusui važiuojant sėdėti prisisegus saugos diržus, elgtis mandagiai, nešiukšlinti ir netriukšmauti;

26.6. pasikeitus mokinio kelionės maršrutui informuoti socialinį pedagogą, o socialinis pedagogas informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui.

VII. AUTOBUSO SAUGOJIMAS

27. Autobusas saugomas nustatytoje vietoje. Komandiruotės metu autobusas turi būti
pastatomas saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir pan.).

28 Draudžiama palikti autobuse jo techninį pasą, kelionės lapą, draudimo liudijimą.
Paliekant autobusą privaloma užrakinti jį.

29. Valstybinių švenčių ir nedarbo dienomis, taip pat autobuso vairuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių metu autobusas laikomas nustatytoje autobuso nuolatinėje saugojimo vietoje.

VIII. AUTOBUSO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

30. Už gimnazijos autobuso techninę būklę ir šios būklės kontrolę atsako direktoriaus
pavaduotojas ūkiui.

31. Už autobuso kasdieninę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus atsakingi
vairuotojai

32. Autobuso remonto klausimus sprendžia gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui kartu su gimnazijos direktoriumi.

33. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui kontroliuoja autobuso panaudojimą,
odometro tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, autobuso ridą, kelialapių užpildymą. Apie pažeidimus nedelsdamas informuoja gimnazijos direktorių.

34. Autobuso saugojimą po darbo ir poilsio dienomis gimnazijoje kontroliuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

IX. GIMNAZIJOS AUTOBUSO KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS, VAIRUOTOJŲ
KOMANDIRAVIMAS DARBO, POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS

35. Mokyklinio autobuso kelionės lapas išrašomas kiekvienai dienai. Vairuotojas
kelionės lapą pildo kiekvieną dieną. Pasibaigus savaitei, kelionės lapas grąžinamas direktoriaus pavaduotojui ūkiui. Prie kelionės lapo pridedami: įsakymų apiepapildomas keliones (išvykos, ekskursijos) kopijos/nuorašai ir degalų pirkimo kvitai.

36. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui sutikrina įrašus kelionės lapuose, spidometro
parodymus ir degalų sunaudojimo kiekį.

37. Autobuso vairuotojams, atliekantiems tarnybinę užduotį poilsio ar švenčių dienomis, kompensuojamos dienos Lietuvos Respublikos darbo įstatymu nustatyta tvarka.

_________________

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Kalendorius
2018 m. rugpjūčio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archyvas
Orai
Kategorijos