OLWEUS mokykla
Programos
Projektai

AD apsauga

Gerbiami svetainės lankytojai, svetainėje yra publikuojamos mokykloje vykstančių viešų renginių foto nuotraukos ir asmenų atvaizdai. Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti „teise būti pamirštam“ (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 2016 m. gegužės mėn. 24 d.) turėtų kreiptis į svetainės administratorių.

Lankytojai

Kokybės krepšelis

„KOKYBĖS KREPŠELIO“ VEIKLOS ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ KARALIAUS MINDAUGO GIMNAZIJOJE 2020-2021 M. M.

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. „Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra su partneriais – savivaldybėmis. 2020-02-28 pasirašyta Švenčionių rajono savivaldybės ir Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos sutartis (Nr. J-75). Nuo 2020 m. balandžio mėnesio bendradarbiaujama su veiklos tobulinimo konsultante Virginija Vaitiekiene. Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė progimnazijoje, Rita Jusienė, progimnazijos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Sigita Pavliukevičienė, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo veiklų koordinatorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Alina Bura, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Andžela Zenkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Rasa Nalivaikienė, matematikos mokytoja metodininkė, Edita Čebručenkienė, vyresnioji specialioji pedagogė, Rita Nemeikienė, socialinė pedagogė metodininkė, Irena Kaniušienė, geografijos ir biologijos mokytoja metodininkė, Danutė Maslianikienė, bibliotekos vedėja, Zita Karneckienė, mokinių tėvų atstovė), kuri remdamasi turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė veiklos tobulinimo planą 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m., su kuriuo Virginija Vaitiekienė 2020-09-14 supažindino gimnazijos bendruomenę (Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-103 „Dėl Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos ir Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos reorganizavimo“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija ir Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija ir įsteigta nauja įstaiga – Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija). Planas suderintas su steigėju (2020-09-23) ir Nacionaline švietimo agentūra (2020-09-29) bei patvirtintas gimnazijos vadovo įsakymu (2020-09-30  Nr. O-40). Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai. Plane numatytos veiklos priskiriamos keturioms Geros mokyklos koncepcijoje išdėstytoms mokyklos veiklos sritims: ugdymo(si) procesui, pagalbai mokiniui ir mokytojui, ugdymo(si) aplinkai, mokyklos bendruomenei. Numatytas gimnazijos tikslas – gerinti mokinių ugdymos(si) pasiekimus ir pažangą stiprinant šiuolaikinės pamokos organizavimo ir savivaldaus mokymo(si) kompetencijas bei sąlygas. Jo įgyvendinimo bus siekiama įvykdant uždavinius – sudarant sąlygas šiuolaikinės pamokos organizavimui ir savivaldaus mokymo(si) kompetencijų ugdymui, siekiant individualios mokinių pažangos bei įveiklinti ir pritaikant šiuolaikinėms pamokoms bei savivaldžiam mokymuisi ugdomąsias aplinkas.

2020-2021 m. m. numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 74 340  eurų.

Spalio mėnesį panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas buvo įsigytos ir naudojamos skaitmeninės mokymosi aplinkos EDUKA metinės licencijos mokiniams ir mokytojams. Skaitmeniniai ištekliai ir spausdintos mokymosi priemonės naudojamos kartu padeda tenkinti skirtingus mokinių mokymo(si) poreikius, kiekvienam mokytis savo tempu, diferencijuoti, individualizuoti turinį, gauti ir analizuoti mokinių rezultatus didinant jų atsakomybę už pažangą. Tai yra ir papildoma priemonė žinioms bei gebėjimams įtvirtinti ugdant kontaktiniu  ir nuotoliniu būdu.

Užsitęsę tam tikri parengiamieji darbai, teisiniai sprendimai dėl įdarbinimo projekte, ilgai trunkantys buhalteriniai skaičiavimai dėl atlyginimų, kai kurių veiklų neįmanomas įgyvendinimas numatytu laiku dėl koronaviruso (COVID-19) įvestų apribojimų aktyvesnį projekto įgyvendinimą nukėlė į lapkričio mėnesį.  

Projekte dirba 12-os dalykų mokytojai konsultantai, 2 klasių vadovai konsultantai, 2 švietimo pagalbos specialistai konsultantai, kurie atitinkamai 1 ar 2 val.  per savaitę konsultuoja aštuntų klasių mokinius. Vyksta individualus ir grupinis pagalbos teikimas mokiniams dėl savivaldaus mokymosi, kompetencijų ugdymo, taip pat gilesnio dalykų mokymosi ir spragų likvidavimo.

Vyksta veiklos, ugdančios gimnazijos mokymosi kultūrą, buriančios mokyklos bendruomenę į nuolatinio mokymosi organizaciją. Gimnazijos bendruomenė diskutuoja, dalijasi patirtimi, susitaria ir konsultuojasi dėl numatytos vieningos nuotolinio ugdymo platformos ir su ja susijusio darbo klausimais. Mokytojų ir mokinių konsultavimui dirbant su virtualiomis aplinkomis įsteigta mokytojo padėjėjo konsultanto pareigybė.

Kolegų pamokų stebėjimas bei jų aptarimas grįžtamojo ryšio pokalbių metu – tai mokymasis vieniems iš kitų,  dalijimasis gerąja patirtimi bei informacijos, padedančios tobulinti pamokos kokybę, sukaupimas ir panaudojimas mokinių pažangai ir mokytojo asmeniniam tobulėjimui. Mokytojo mentoriaus ir mokytojų bendradarbiavimas dėl atvirų pamokų (veiklų) pravedimo, stebėjimo ir aptarimo organizavimo skatina mokytojus priimti drąsius naujovių taikymo pamokose sprendimus, siekti ne tik gerų ugdymo(si) rezultatų, bet ir malonaus bei prasmingo mokymo(si) proceso.

Individualios mokinio pažangos stebėjimo tvarkai tobulinti sukurta 5 mokytojų darbo grupė, kuri iki mokslo metų pabaigos individualiai mokinio pažangai stebėti sukurs vieningą sistemą,  pagal kurią analizuojant mokinių rezultatus bus tobulinamas ugdymo procesas.

Gruodžio mėn. įvyko du numatytos mokytojų kompetencijų tobulinimo programos „Šiuolaikinio ugdymo samprata ir organizavimas. Savivaldus mokymasis“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirti seminarai: 2020-12-15 „Pagrindiniai reikalavimai šiuolaikinei pamokai“, kurį vedė lektorė Irena Laužadienė, ir 2020-12-16 „Mokinio mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas ir praktinis strategijų taikymas“, kurį vedė lektorius Vincas Tamašauskas.

Ugdymosi aplinkai gerinti įsigyti du  SMART ekranai, kurių panaudojimas leis sujungti naujausias technologijas ir  ugdymo procesą.

Parengtas mokyklinis projektas „Mano mokymosi kelias“ numato mokinių ir mokytojų edukacines programas – išvykas po Lietuvą pasirinktais maršrutais; užduotis, jų atlikimo kriterijus ir atsiskaitymo būdus bei bendrą renginį, kuriame mokiniai aptars savo mokymąsi edukacinių išvykų metu ir pateiks rezultatą. Įsigyti stalo žaidimai ir knygos, kurie padės mokiniams geriau pasiruošti išvykoms, paskatins maloniam savivaldaus mokymosi procesui, padės pasiekti norimų rezultatų.

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nijolė Kapačinskienė

Iš ES SF lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESF A-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis

Veiklos tobulinimo planas

Veiklų viešinimas

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.55 - 15.40

Kalendorius
2022 m. rugpjūčio mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archyvas
Kategorijos