OLWEUS mokykla
Programos
Projektai

AD apsauga

Gerbiami svetainės lankytojai, svetainėje yra publikuojamos mokykloje vykstančių viešų renginių foto nuotraukos ir asmenų atvaizdai. Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti „teise būti pamirštam“ (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 2016 m. gegužės mėn. 24 d.) turėtų kreiptis į svetainės administratorių.

Lankytojai

Priėmimas

PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. O-79

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių priėmimą ir priėmimo į Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją dokumentų įforminimą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Mokinių priėmimo į Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. balandžio 19 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-70 ir Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos nuostatais, patvirtintais Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-167.

II. BENDRIEJI PRIĖMIMO KRITERIJAI

3. Į Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį priimami visi vaikai, gyvenantys steigėjo gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

4. Vaikai, gyvenantys ne gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, į gimnaziją priimami jei yra laisvų vietų.

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją gali būti priimti mokiniai, gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei gimnazijoje yra laisvų vietų.

6. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į gimnaziją priimami pritaikius šiems mokiniams pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.

7. Gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais, įtėviais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

8. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į gimnaziją priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse tvarkos aprašu.

9. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam siūloma tęsti mokslą kitoje mokykloje.

10. Kasmet iki einamųjų metų kovo 31 dienos rajono savivaldybės tarybai nustačius klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį, gimnazija komplektuoja klases. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos klasių skaičius ir mokinių skaičius tikslinamas.

III. PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ (II DALĮ)
IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ KRITERIJAI

11. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos (II dalį) priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos (I dalį) ir pateikę dokumentą apie I dalies baigimą.

12. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, pateikę gimnazijos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis baigė pagrindinio ugdymo programą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie 10 klasių baigimą.

IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR JŲ ĮFORMINIMAS

13. Mokinių priėmimą vykdo gimnazijos direktorius ir priėmimo komisija.

14. Gimnazijoje asmenų prašymai mokytis priimami raštinėje, raštinės vedėja atsakingas už asmenų prašymų ir kitų dokumentų priėmimą.

15. Prašymai mokytis pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas priimami nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 1 d.

16. Gimnazija, gavusi prašymą, jį užregistruoja žurnale „Gaunamų dokumentų registras“ (identifikavimo žymuo GD, bylos indeksas 1.1.).

17. Mokinių priėmimas mokytis pagal pagrindinio (II dalies), vidurinio ugdymo programas įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu ir sutartimi. Sutartyje aptariami gimnazijos ir asmens įsipareigojimai bei kitos sąlygos.

18. Sutarties formą nustato pati gimnazija, remdamasi darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais mokymąsi ir elgesį reglamentuojančiais dokumentais.

19. Abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas segamas į mokinio asmens bylą.

20. Už vaiką iki 16 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių).

21. 14–18 metų vaikas gali pasirašyti sutartį turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) raštišką sutikimą.

22. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

23. Sudarius sutartį, asmuo įtraukiamas į gimnazijos mokinių registrą, formuojama jo asmens byla. Apie mokinio iki 16 metų priėmimą mokytis per penkias dienas raštu informuojama jo ankstesnė mokymosi įstaiga.

24. Mokinio asmens byloje saugoma jo išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jos pateikėjui.

25. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo asmens byla lieka gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

26. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu(-ais) gimnazijos nustatyta tvarka.

V. MOKINIŲ PRIĖMIMAS PER MOKSLO METUS

27. Per mokslo metus atvykę mokiniai priimami į laisvas vietas, esančiuose klasių komplektuose.

28. Duomenys apie per mokslo metus atvykusius/išvykusius mokinius įtraukiami į gimnazijos mokinių registrą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo.

VI. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

29. Už mokinių priėmimą į gimnaziją atsako gimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta.

30. Mokinių priėmimo į gimnaziją priežiūrą vykdo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

______________________________

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.55 - 15.40

Kalendorius
2021 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archyvas
Kategorijos